Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten, onderworpen aan hierna vermelde algemene voorwaarden en beroepsgebruiken.

 • Art. 1. De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.
 • Art. 2. De opdrachtgever die een druk- of een reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
 • Art. 3. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s enz. welke ook gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ‘t even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen door de leverancier van typografisch zowel als geïnformatiseerd zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, grafische ontwerpen, softwareprogramma’s, enz. maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.
 • Art. 4. Typografisch zowel als geïnformatiseerd zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, softwareprogramma’s enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen.
 • Art. 5. Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.
 • Art. 6. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.
 • Art. 7. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande drukproeven, fotocopies. Verzorgde drukproeven uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven en alle auteurscorrecties.
 • Art. 8. De mondeling of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen niet aanvaard worden.
 • Art. 9. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende goed voor druk, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens en na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijve eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.
 • Art. 10. Alle bedingingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de goed voor druk, in gebreke is gebleven. Worden in het algemeen aanzien als gevallen van overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen, of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen en ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden o.m. als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
 • Art. 11. Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien o.m. de volgende te aanvaarden afwijkingen: het aanleveren van 10 tot 20 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling. een speling van 8 % minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton. een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton. lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte die slechts in één richting mogen optreden het dubbel bereiken van de onder a., b. en c. vermelde grenzen.
 • Art. 12. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. dienen bij de bestelling door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever. ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte die slechts in één richting mogen optreden het dubbel bereiken van de onder a., b. en c. vermelde grenzen.
 • Art. 13. De afwijkingen vermeld in artikel 11 en 12 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden zullen tegen de prijs van de bijkomende exemplaren worden verrekend.
 • Art. 14. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de aangeleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of beschadigingen bij gebruik van de door de leverancier geleverde goederen.
 • Art. 15. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.
 • Art. 16. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.
 • Art. 17. De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, informaticamateriaal en al de goederen behorende aan de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten (dat zij betaald wezen of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat onder andere in geval van beschadiging of verlies hetzij geheel of gedeeltelijk en dit om welke reden ook. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.
 • Art. 18. Een voorschot gelijk aan een derde van het bedrag van elke bestelling zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden. Het saldo bij levering. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de leverancier of op de schriftelijk overeengekomen vervaldag. Niet betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, vastgesteld op 15% per jaar en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van € 124,00.
 • Art. 19. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 18. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.
 • Art. 20. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Er wordt een verhoging van 15% toegepast op de waarde van het bedrag van de totale bestelling.
 • Art. 21. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goedren nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
 • Art. 22. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.